Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PRAKTIS | Stefana Starzyńskiego 3a, 76-200 Słupsk | ☎ 530 055 301 | Badania logopedyczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w PORADNI:

  • Zajęcia prowadzą specjaliści o bogatych doświadczeniach terapeutycznych i kwalifikacjach oraz dużym zaangażowaniem w pracy z dzieckiem.
  • Z dzieckiem pracuje zespół specjalistów w zależności od jego potrzeb edukcyjno-rozwojowych
  • W pracy zespołów  priorytetem jest wielospecjalistyczna konsultacja, zespołowość, kreatywność, współpraca z rodzicem, obserwacja rozwoju  dziecka i stosowanie odpowiednich działań terapeutycznych indywidualnie do potrzeb dziecka.
  • Zajęcia w zależności od potrzeb prowadzi zespół w składzie: psycholog ,pedagog,logopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta.
  • Zespół tworzy program terapeutyczny ,kierując się zaleceniami opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanych przez państwowe i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego,poznawczego ,emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.Jest także formą pomocy dla rodziny poprzez współpracę z rodzicami, udzielanie porad i wsparcia.

Niepełnosprawność definiuje się, zgodnie z definicją WHO /Światowej Organizacji Zdrowia/, jako:

a/Niesprawność/impariment/,czyli każdą utratę sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychicznym,psychofizycznym lub anatomicznym.

b/Niepełnosprawność/disability/,czyli każde ograniczenie czy niemożność prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.