Diagnoza

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

 • ocena stopnia opanowania rozwoju mowy według kryterium wiekowego dla dzieci mówiących,
 • ocena rozwoju mowy dla dzieci słabo mówiących oraz niemówiących, wykorzystanie testów i metod do badania mowy bierneJ,
 • badanie mowy pod kątem całościowym-artykulacja, emisja głosu, komunikacja, rozumienie mowy, logopedyczne badanie słuchu
 • badanie mowy profilaktyczne ,według kryteriów zgodnych z ontogenezą

 

DIAGNOZA PEDAGOGOGICZNA - badanie oceniające:

 • rozwój społeczno – emocjonalny,
 • rozwój ruchowy – motoryka duża, motoryka mała, grafomotoryka,
 • rozwój sensoryczny,
 • schemat ciała, orientacja w przestrzeni, lateralizacja,
 • percepcja, analiza i synteza wzrokowa,
 • percepcja, analiza i synteza słuchowa,
 • rozwój mowy,
 • ogólne wiadomości o świecie

 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • badanie poziomu rozwoju dzieci małych 2 miesiące – 3 lata
 • diagnoza poziomu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do 7 lat (12 przy opóźnionym rozwoju)
 • diagnoza inteligencji dzieci od 4 do 16 lat
 • badanie gotowości szkolnej
 • diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych szczególnie u dzieci 8letnich, 10-12letnich, gimnazjalistów
 • ryzyko dysleksji u dzieci 6 letnich
 • gotowość matematyczna, ryzyko dyskalkulii u dzieci 4,7 do 7,6
 • badanie uwagi u dzieci 11,6- 19,5 (np. pod kątem ADHD)

 

DIAGNOZA -OCENA ROZWOJU PROCESÓW PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO-DIAGNOZA SI